Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Óvodai beíratkozás

Nyomtatóbarát változatEmail
Esemény kezdete: 
2015-05-04 08:00

HIRDETMÉNY

A 2015. ÉVI ÓVODAI BEÍRATKOZÁS RENDJÉRŐL

 

Tisztelt Szülők!

 

Ősi Község Önkormányzata mint fenntartó a 35/2015. (03. 30.) képviselő-testületi határozatával a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde

(8161 Ősi, Ságvári E. u. 10.) felvételi körzeteit és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az alábbiak szerint határozza meg:

 

Az intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe

 

A képviselő-testület az óvodai általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

2015. május 4., hétfő - 8.00- 16.00

2015. május 5., kedd - 8.00- 16.00

A beiratkozás helye:

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde,

8161 Ősi, Ságvári E. utca. 10.

(2015. május 1. napjától: Iskola utca 10.)

 

A beiratkozás kötelező azoknak a gyermekeknek, akik 3. életévüket 2015. augusztus 31. napjáig betöltik.

A bölcsődei beíratás időpontja azonos az óvodai beíratás időpontjával. Az egységes óvoda-bölcsődébe a 2015. évben 2. életévét betöltött gyermekek írathatók be.

 

Felhívom a Tisztelt  Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8. § (2) bekezdése

szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöltia nevelési év kezdő napjától legalább napi négy

órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A  2015/2016-os nevelési évben az óvodába az a gyermek is felvehető, aki 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,

a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,

köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben meghatározott dokumentumok bemutatásával

kezdeményezheti.

Az óvodai beíratáskor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az intézmény alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében 

beiratkozáshoz kérjük hozza magával a szakértői véleményt.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

Az óvodaköteles korú gyermek beíratásának elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. tv. 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról,

illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt,

szabálysértést követ el, amelyért 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt,

az óvoda vezetője– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.

(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, óvodás gyermek esetén

az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda

haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan

hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti

szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap.

 

Az óvodai felvételről való döntés:

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2015. május 30-ig írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben

a szülő, az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

Jogorvoslati lehetőség: Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül  a gyermek

érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást Lőkös Kálmánné Intézményvezető nyújt a 88/496-162 vagy a 88/496-624 telefonszámon.

 

Kérem az érintetteket, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak óvodaköteles korú gyermekük beíratásáról.

 

Ő s i, 2015. március 31.

Kotzó László

polgármester

 

 

CsatolmányMéret
PDF ikon ovodai_beiratkozas.pdf1.1 MB
2024. június 21. Alajos napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
April 2015