Segélyhívások

107

105

104

 

112

MI A TEENDŐ SÚLYOS IPARI BALESET ESETÉN?

Jelenlegi hely

Címlap

Pályázati felhívás Civil szervezetek tevékenységének támogatására Ősi Község Önkormányzata 2015. év

Nyomtatóbarát változatEmail

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet azon bíróság által a pályázat kiírását megelőzően nyilvántartásba vett önszerveződő közösségek (egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek) számára, melyek tevékenységüket ténylegesen Ősi község területén folytatják, tevékenységükkel a község lakosságának érdekeit szolgálják.

 

Pályázati keretösszeg: 2.197.000.- Ft.

A pályázati keretösszegen belül:

Alapítványok részére nyújtható támogatás keretösszege: 0,- Ft

egyéb civil szervezetek számára nyújtható támogatás keretösszege 2.197.000,- Ft.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás

 

Pályázni kizárólag Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) Ősi Önk. rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon lehet. Az adatlaphoz csatolni szükséges a támogatási rendelet 2. és 3. melléklete szerinti nyilatkozatokat. Az adatlap és a nyilatkozatok letölthetők a www.osikozseg.hu honlapról.

 

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

Támogatás az alábbi célokra nyújtható:

a) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;

b) a civil szervezetek működési kiadásainak támogatása;

c) pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt,

d) nagy turisztikai vonzerővel bíró fesztiválok, rendezvények megszervezése;

e) helyi rendezvények, fesztiválok, évfordulók támogatása;

f) a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka;

g) a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzésére;

h) közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek.

i) sporttevékenység támogatása.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

            a) a pályázó szervezet neve, székhelye, a képviselő neve, szervezet adószáma;

b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezése a számlaszám megjelölésével, ahová a támogatás összege utalható;

c) a bírósági nyilvántartásba vétel száma, valamint alapítvány esetén alapító okirat, egyesület esetén alapszabály, közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, egyéb pályázó esetén létezését és működésének célját hitelesen igazoló okiratot, a nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését;

d) nyilatkozatot arról, hogy nincs köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság);

e) az igényelt támogatás célját, a támogatás felhasználásának módját és az igényelt támogatási összeget;

f) amennyiben az igénylés alapja pályázati önerő pótlása a pályázati célra vonatkozó költségszámítást, megjelölve a megvalósításhoz rendelkezésre álló igazolt saját és egyéb forrás összegét;

g) a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját;

 

 

h) a támogatási rendelet 2. melléklete szerinti, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti „Összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” szóló nyilatkozatot, valamint 3. számú melléklete szerinti, „A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről” szóló közzétételi kérelmet.

i) a civil szervezet képviselője által tett nyilatkozatot, hogy az Önkormányzat által kiírt más pályázaton ugyanarra a célra nem kapott támogatást;

j) írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt adatok kezeléséhez, valamint Ősi község honlapján és a www. kozpenzpalyazat.hu honlapon való közzétételhez.

 

A 2014-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámla számára történő átutalással teljesül.

Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. A támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésnek, illetve a gazdálkodásra vonatkozó előírásoknak megfelelően, a felhasználást követő 1 hónapon belül, de legkésőbb a kifizetés évének december 31. napjáig kötelesek a benyújtott pályázati anyaggal összhangban elszámolni a támogatott szervezetek.

Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást.

 

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

Kotzó László polgármester, Andrásiné Marton Mónika aljegyző   

Telefon: 88/496-192, 88/496-372, e-mail: ph.osi@invitel.hu

 

A pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):

2015. július 10.

 

A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni.

A pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Ősi Polgármesteri Hivatal 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. A borítékra kérjük ráírni: „Civil szervezetek támogatása pályázat”!

 

A pályázatok értékelése:

Az Alapítvány által benyújtott pályázatokat Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb civil szervezetek által benyújtott pályázatokat az Ügyrendi Bizottság bírálja el. Pályázat elbírálásnak határideje: 2015. július 15.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

A Pályázókat a pályázati eredményről 2015. július 20. napjáig értesítjük.

A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.osikozseg.hu portálon is közzétételre kerül.

Szerződéskötés: A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

 

Ő s i, 2015. június 25.

 

Kotzó László

polgármester

2023. május 31. Angéla napja van

e-Papír

Naptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2015